VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kvalifikační vzdělávání pedagogů

Kvalifikační vzdělávání – akreditované vzdělávání podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Důležité právní předpisy v aktuálním znění:

Níže uvedený přehled kvalifikačního vzdělávání je informační. Aktuálně nabízené kvalifikační kurzy najdete v programové nabídce DVPP tohoto pololetí, kde je možné se i přihlásit: v programové nabídce si vyberte z rozbalovacího seznamu obor 19 a pokynem Filtruj se vám ukáže aktuální nabídka kvalifikačních kurzů – aktuální programová nabídka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ) 100 hod.

Vzdělávací program je základní přípravou školských manažerů a je zaměřen na získání a zvýšení profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení tak, jak stanovuje § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.

Poznámka: Hodinová dotace: 100 hodin, z toho prezenční výuka 80 hodin, odborná stáž 18 hodin a konzultace k ZP 2 hodiny. Prezenční výuka bude realizována v rámci stanoveného rozsahu v 10 celodenních blocích. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: 721 850 183, e-mail: borsky@visk.cz.

Na nejbližší vypsaný termín vybraného typu kvalifikačního studia se můžete přihlásit. Vyberte si z rozbalovacího seznamu obor 19 a pokynem Filtruj se vám ukáže aktuální nabídka kvalifikačních kurzů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studium pedagogiky pro učitele (SP) 130 hod.

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Absolvent studia pedagogiky získá odbornou kvalifikaci pro výkon pedagogické praxe. Studium probíhá 1 až 2× měsíčně jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 15 výukových dnů. V průběhu studia studenti vypracují a odevzdají v určeném termínu 3 seminární práce na dané téma, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu. Po splnění těchto studijních povinností studenti vypracují závěrečnou práci na předem konzultované téma. Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky s akreditací MŠMT.

Určeno: učitelům odborných předmětů, praktického vyučování a odborných praxí SŠ, učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatořích a učitelům jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky.

Poznámka: Bližší informace poskytne VISK Praha – Mgr. Jana Münzbergerová, tel. 731 470 387, email: munzbergerova@visk.cz nebo Vlasta Koubová, DiS., tel.: 257 312 630,724 751 900, email: koubova@visk.cz.

Na nejbližší vypsaný termín vybraného typu kvalifikačního studia se můžete přihlásit. Vyberte si z rozbalovacího seznamu obor 19 a pokynem Filtruj se vám ukáže aktuální nabídka kvalifikačních kurzů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studium pedagogiky pro vychovatele 80 hod.

Vzdělávací program je v souladu s § 22, odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho obsah vymezuje Standard Studia pedagogiky, vydaný MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26 451/2005–25, 30 908/2005–25. Studium probíhá jedenkrát za 2–3 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 10 výukových dnů. V průběhu studia studenti vypracují a odevzdají v určeném termínu 2 seminární/zápočtové práce na dané téma, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu. Po splnění těchto studijních povinností studenti vypracují závěrečnou práci na předem konzultované téma. Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro vychovatele s akreditací MŠMT.

Určeno: zájemcům o práci vychovatele ve školní družině, školním klubu, kteří mají vyšší odborné vzdělání (absolutorium na VOŠ v nepedagogickém oboru) nebo vysokoškolské vzdělání (absolutorium na VŠ v nepedagogickém oboru). Bližší informace poskytne Vlasta Koubová, DiS. tel.: 724 751 900, email: koubova@visk.cz.

Na nejbližší vypsaný termín vybraného typu kvalifikačního studia se můžete přihlásit. Vyberte si z rozbalovacího seznamu obor 19 a pokynem Filtruj se vám ukáže aktuální nabídka kvalifikačních kurzů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času 120 hod.

Vzdělávací program je v souladu s § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Obsah studia vychází ze Standardu studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vydaného MŠMT dne 19. 12. 2013 pod čj. MSMT-42447/2013. Studium probíhá jedenkrát za 2–3 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 15 výukových dnů v období od září do června daného školního roku. Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení ústní závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání s akreditací MŠMT.

Určeno: zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří mají minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou. Bližší informace poskytne Vlasta Koubová, DiS. tel.: 724 751 900, email: koubova@visk.cz.

Na nejbližší vypsaný termín vybraného typu kvalifikačního studia se můžete přihlásit. Vyberte si z rozbalovacího seznamu obor 19 a pokynem Filtruj se vám ukáže aktuální nabídka kvalifikačních kurzů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času 40 hod.

Vzdělávací program je v souladu s § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Obsah studia vychází ze Standardu studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vydaného MŠMT dne 19. 12. 2013 pod čj. MSMT-42447/2013. Studium probíhá jedenkrát za měsíc jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 5 výukových dnů. Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení ústní závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání s akreditací MŠMT.

Určeno: zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří mají minimálně střední vzdělání s výučním listem. Bližší informace poskytne Vlasta Koubová, DiS. tel.: 724 751 900, email: koubova@visk.cz.

Na nejbližší vypsaný termín vybraného typu kvalifikačního studia se můžete přihlásit. Vyberte si z rozbalovacího seznamu obor 19 a pokynem Filtruj se vám ukáže aktuální nabídka kvalifikačních kurzů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 80 hod.

Vzdělávací program je v souladu s § 22, odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho obsah vymezuje Standard Studia pedagogiky, vydaný MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26 451/2005–25, 30 908/ 2005–25. Studium probíhá jedenkrát za 2–3 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 10 výukových dnů. V průběhu studia studenti vypracují a odevzdají v určeném termínu 2 seminární/zápočtové práce na dané téma, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu, a úspěšně splní kontrolní test. Po splnění těchto studijních povinností studenti vypracují závěrečnou práci na předem konzultované téma. Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro asistenty pedagoga s akreditací MŠMT.

Určeno: uchazečům o pozici asistent pedagoga, kteří mají minimálně střední vzdělání (maturita nebo výuční list). Bližší informace poskytne Mgr. Linda Richterová, tel.: 721 836 063, email richterova@visk.cz.

Na nejbližší vypsaný termín vybraného typu kvalifikačního studia se můžete přihlásit. Vyberte si z rozbalovacího seznamu obor 19 a pokynem Filtruj se vám ukáže aktuální nabídka kvalifikačních kurzů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplňující didaktické studium anglického jazyka 62 hod.

Kurz Doplňující didaktické studium AJ podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Studium je zaměřeno na didaktiku anglického jazyka – na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. Studium je rozděleno do 15 tematických bloků, každému bloku přísluší časová dotace 4 výukové hodiny a na závěr 2 hod. společné ukončení studia.
Každý tematický blok obsahuje 2 výukové moduly, v jejichž obsahu jsou zohledněna specifika anglického jazyka. Všechna témata jsou probírána srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ. Cílem vzdělávacího programu je, aby úspěšní absolventi získali znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky anglického jazyka a byli tedy schopni:

  • identifikovat dovednosti a techniky výuky z učitelské praxe
  • identifikovat výukový kontext a vhodné přístupy, metody a aktivity pro přípravu výuky
  • samostatně aplikovat relevantní teorii v praxi
  • použít vhodně výše zmíněné znalosti a dovednosti připravit a realizovat prakticky vlastní vzdělávací aktivitu
  • pracovat s reflexí a sebereflexí

Určeno: učitelům angličtiny k doplnění odborné kvalifikace učitele AJ podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace poskytne Pavla Langrová, tel.: 606 615 672, email langrova@visk.cz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplňující didaktické studium španělského jazyka

Doplňující didaktické studium španělského jazyka probíhá v souladu s § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Požadovaná znalost španělského jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky.
Cílem studia je získat znalosti a dovednosti z didaktiky španělského jazyka. Studium je zaměřeno na osvojení si vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, jak v receptivních, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech), tak v produktivních, tedy v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. Absolventi studia se seznámí také se základy managementu výuky španělského jazyka a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. Studium je rozděleno do 15 tematických bloků, každému bloku přísluší časová dotace 4 výukové hodiny.

Určeno: učitelům španělštiny k doplnění odborné kvalifikace učitele ŠJ podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace poskytne: Mgr. Jana Münzbergerová, tel. 731 470 387, e-mail munzbergerova@visk.cz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koordinátor školních vzdělávacích programů – Studium k výkonu specializačních činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů 250 hod.

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky základních a středních škol „Koordinátor školních vzdělávacích programů“ je studiem k výkonu specializačních činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a je realizováno v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb., § 9 b) v rozsahu 250 hodin jako studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů. Obsah studia je členěn do 10 modulů. Každý modul (vyjma úvodního a závěrečného) je zakončen seminární prací a zkouškou formou kolokvia. Závěrečný modul obsahuje 32 hodin odborné praxe (stáž) na třech různých pracovištích. Po splnění těchto povinností vypracují frekventanti závěrečnou práci. Studium bude ukončeno ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení ústní zkoušky a obhajobě závěrečné písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT. Absolvent studia se uplatní jako koordinátor tvorby a následné realizace školních vzdělávacích programů základních a středních škol.

Poznámka: Specializační studium bude realizováno kombinovanou formou, to znamená, že část programu bude realizována prezenčně a část distančně. Součásti studia je odborná praxe na školách. Samostudium posluchačů je podpořeno studijními texty, které jsou vypracované ke každému modulu zvlášť.

Bližší informace poskytne Mgr. Jana Münzbergerová, tel. 731 470 387, e-mail munzbergerova@visk.cz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností 250 hod.

Obsah specializačního studia vychází ze zákona 563/2004 Sb. a § 9 c) vyhlášky č.317/2005 Sb. a Standardu Studia pedagogiky vydaným MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j.26 451/2005–25,30 908/2005–25. Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou), připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží. Naším cílem je, aby učitelé získali praktické dovednosti v práci a sebedůvěru pro práci s dětmi v oblasti primární prevence, pomůžeme jim nacvičit si problémové momenty efektivní intervence v této oblasti a zároveň je naučíme, jak tyto zkušenosti předávat ostatním kolegům v pedagogickém sboru dané školy.

Bližší informace poskytne Mgr. Miroslav Vosmik, tel.: 724 751 902, email vosmik@visk.cz


Výše uvedený přehled kvalifikačního vzdělávání je informační. Aktuálně nabízené kvalifikační kurzy najdete v programové nabídce DVPP tohoto pololetí, kde je možné se i přihlásit: v programové nabídce si vyberte z rozbalovacího seznamu obor 19 a pokynem Filtruj se vám ukáže aktuální nabídka kvalifikačních kurzů – aktuální programová nabídka.

Attachment: