VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Super-Nature pro ZŠ

Grantový projekt

Rozšíření výuky anglického jazyka na základních školách Středočeského kraje programem Super-Nature.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Účast v projektu byla bezplatná.

Projekt byl zaměřen na zavedení výuky AJ od 1. ročníku ve 13 ZŠ ve Středočeském kraji pomocí výukového programu Super-Nature (SN), který zohledňuje veškeré vzdělávací potřeby žáků mladšího školního věku a podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání s důrazem na environmentální a multikulturní výchovu.

Cílovým výstupem projektu byla podpora kurikulární reformy, zvýšení kvality a efektivity výuky anglického jazyka již od 1. ročníku ZŠ a podpora udržitelnosti projektu i po jeho skončení.

===============================================================

Aktivity projektu proběhly úspěšně, v souladu s harmonogramem.

Byly splněny vytčené cíle a projekt byl 30.9.2011 ukončen.

V době udržitelnosti projektu od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2016 bylo společností Angličtina pro děti, s.r.o. (http://helendoron.cz/) zrealizováno několik metodických školení Super-Nature 1, Super-Nature 2, při nichž bylo vyškoleno dalších 20 pedagogů partnerských škol.

Do výuky angličtiny bylo v tomto období v 1. a 2. ročnících zapojeno celkem 8 289 žáků partnerských škol, z toho metodou Super-Nature se učilo 3 500 žáků a dalších 4 789 žáků se angličtinu od 1. ročníku učilo jinou metodou. Všechny partnerské školy i nadále pokračují s výukou Aj od 1. ročníku.

Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu jsou připojeny na konci souboru. ================================================================

23. září 2011 se uskutečnila závěrečná konference projektu Super-Nature.

Proběhlo formální i neformální zhodnocení průběhu projektu, zazněly komentáře k dosaženým výsledkům. Hlavní cíle projektu byly splněny a výuka AJ od prvních ročníků ve školách Středočeského kraje bude pokračovat i nadále.

Za příznivého počasí a účasti vedoucích odborných řešitelů, odborných řešitelů, řešitelského týmu projektu a pozvaných hostů byla plavba na lodi Danubio symbolickou tečkou za projektem.

Z průběhu projektu byl zpracován závěrečný sborník, doplněný krátkým filmovým dokumentem na DVD.

Fotografie ze závěrečné konference projektu.

=================================================

30. června 2011 byl zakončen první rok pilotního ověřování výuky.

V partnerských školách proběhlo na jaře 2011 testování znalostí žáků z UNIT 1 a 2, celkem se Assessment testů zúčastnilo 556 žáků 1. ročníku a 255 žáků 2. ročníku.

Klíčová aktivita 01

V březnu 2011 proběhlo poslední dvoudenní metodické školení pro učitele AJ na 1. stupni ZŠ metodou Super-Nature (Gramaticko-fonetický seminář, III. díl)

Obsah vzdělávacího programu: Metodický kurz byl speciálně sestaven tak, aby učitelům umožnil širší pohled na vybrané gramatické a fonetické jevy, které jsou součástí sylabu kurzů Super-Nature I a Super-Nature II. Kurz pomůže učitelům lépe porozumět gramatickým a fonetickým problémům, které musí zprostředkovat svým žákům, přinese nové způsoby, jak zábavnou formou procvičit gramatiku a fonetiku, a celkově zvýší pedagogickou kompetenci učitelů v oblasti anglické fonetiky a gramatiky. Součástí školení je workshop zaměřený na tvorbu 2. a 3. dílu Assessment testů.

Na podzim 2010 proběhlo druhé ze tří plánovaných školení pro učitele angličtiny formou tří dvoudenních intenzivních prezenčních metodických kurzů ve dnech 11. – 15. 10. 2010. Hlavním cílem vzdělávacího programu bylo připravení učitelů na práci s novými výukovými materiály určenými pro jazykový kurz Super-Nature II, podle kterých budou vyučovat anglický jazyk ve 2. a 3. ročnících základních škol.

Klíčová aktivita 02

Pokračovala realizace dvou navazujících dílčích aktivit:

  • Dokončení úpravy a ověřování úpravy školních vzdělávacích programů na ZŠ
  • Vytvoření a ověřování učebních tematických plánů a příprav na výuku

Klíčová aktivita 03

Pokračovala realizace hlavní aktivity – Pilotní výuky AJ v partnerských ZŠ programem Super-Nature.

Supervizor klíčových aktivit (SKA) a Koordinátor Super-nature (SKA) podle stanoveného harmonogramu provedli hospitace souladu upravených ŠVP s obsahy a cíli pilotní výuky na jednotlivých partnerských školách.

Propagace projektu na Britské Radě v rámci projektu „Connecting Classrooms."

Dne 21. října 2010 byla uskutečněna návštěva dvou skupin britských učitelů na pilotních ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 a ZŠ Beroun, Preislerova 1335. Britští učitelé měli možnost nahlédnout do hodin AJ vyučovaných metodou Super-Nature. Po hodině si prohlédli si učebnice a pracovní sešity a debatovali s vyučujícími.

Pro odborné řešitele a VOŘ je připraveno uzavřené diskuzní fórum, kde si mohou vyměňovat zkušenosti s výukou.

===========================================================

V rámci 1. klíčové aktivity se uskutečnilo v březnu 2010 Úvodní metodické školení učitelů AJ (odborných řešitelů) , formou intenzivního výjezdního školení ve dvoudenních blocích, vždy s třetinou odborných řešitelů.

V průběhu letních prázdnin 2010 proběhlo vybavení partnerských škol audiovizuální technikou. Do škol byly dodány sety pomůcek pro vyučující a žáky. Partnerské školy mají učebny doplněné vizuální identitou projektu.

2. klíčová aktivita – úpravy učebních dokumentů ŠVP probíhá průběžně, hlavní úpravy byly provedeny a nyní budou učební dokumenty postupně zpřesňovány v některých částech, na základě zkušeností z pilotní výuky.

3. klíčová aktivita – pilotní výuka anglického jazyka metodou SN v prvních ročnících byla zahájena se začátkem školního roku 1. září 2010.

V rámci projektu:

  • budou ve 13 podpořených ZŠ na základě školení zvýšeny pedagogické kompetence 39 učitelů AJ o výukový program Super-Nature,
  • budou aktualizovány ŠVP, učební tématické plány a budou vypracovány metodické postupy s využitím interaktivních způsobů výuky a ICT,
  • budou zlepšeny technické i materiální podmínky jazykových učeben partnerských škol,
  • bude realizována pilotní výuka AJ, do které bude zapojeno 780 žáků 1. a 2. ročníků,
  • bude rozvíjena spolupráce mezi partnerskými školami a realizována důsledná evaluace na všech úrovních projektu.

Cílové skupiny: Učitelé AJ na 13 partnerských školách

Termín realizace projektu: 02/2010 – 9/2011

Projekt byl realizován na 13 ZŠ Středočeského kraje, které se podílely na přípravě projektu v roli partnerů.

Manažeři projektu:

Mgr. Jiří Holý tel.: 606 656 724, e-mail: holy@visk.cz

Mgr. Jaroslav Borský tel.: 721 850 183, 313 517 297, e-mail: borsky@visk.cz