VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Učitelská angličtina

Hlavní cíle a ukazatele projektu byly splněny, projekt byl ukončen v roce 2012.

Grantový projekt

Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v anglickém jazyce a zkvalitnění výuky AJ ve Středočeském kraji.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Účast v projektu byla bezplatná.

=================================================

13. června 2012 se v Praze uskutečnila závěrečná konference projektu.

Proběhlo formální i neformální zhodnocení průběhu projektu, zazněly komentáře k dosaženým výsledkům.
Za účasti zástupců lektorského týmu projektu, části účastníků jazykových a jazykově metodických kurzů, dále pozvaných hostů a projektového týmu byla plavba po Vltavě na lodi Hamburg symbolickou tečkou za projektem.

=================================================

Hodnocení výběrových metodických seminářů za 4. vzdělávací období

V minulém školním pololetí proběhlo v rámci projektu Učitelská angličtina 9 výběrových metodických seminářů zaměřených hlavně na výuku jazyků u žáků s poruchami učení. Dílen, praktických kurzů a seminářů se zúčastnilo 147 učitelů z různých regionů Středočeského kraje.

V Mělníku a Mladé Boleslavi představila Ing. Dagmar Rýdlová počítačový kompenzační program Jazyky bez bariér, oceněný řadou mezinárodních cen a vysoce hodnocený i předními odborníky na problematiku SPU. V Berouně a Kolíně proběhly pracovní dílny s PaedDr. Danou Mašínovou zaměřené na moderní metodiku výuky AJ na 1. a 2. stupni základních škol.

Učitelé v Benešově, Nymburku, Kladně a Brandýse nad Labem využili možnosti setkat se s odbornicí na prevenci a nápravu poruch učení, autorkou řady odborných a praktických publikací – Mgr. Stanislavou Emmerlingovou: tématem pedagogicko- psychologického semináře byly projevy jednotlivých poruch učení při výuce cizího jazyka a možnosti řešení obtíží při jazykovém vzdělávání.

Semináře byly hodnoceny účastníky velmi kladně pro jejich praktičnost a využitelnost. Semináře Mgr. Emmerlingové hodnotili účastníci jako velmi přínosné pro velmi srozumitelné podání lektorky dokumentované konkrétními příklady z praxe a možnost uplatnit získané poznatky v praxi. Z některých dotazníků vyplynulo, že je toto téma pro účastníky natolik zajímavé a rozsáhlé, že se jim věnovaná časová dotace zdála krátká.

=================================================

Testování účastníků Učitelské angličtiny za 4. vzdělávací období

Vzdělávací projekt „Učitelská angličtina“ úspěšně vstoupil v září 2012 do třetího a posledního roku své existence. Potvrdilo to i testování dosažené úrovně účastníků jazykových a jazykově metodických kurzů AJ za období září 2011 až leden 2012.

Bylo hodnoceno 25 kurzů s 332 účastníky. Podle ukazatelů přepočtené úrovně je na stejné úrovni, zvýšení o 1 stupeň, a o 2 stupně celkem178 účastníků, pokles o 1 úroveň je u 114 účastníků, o 2 úrovně u 32 účastníků.

Výsledky testování byly zřejmě ovlivněny i náročnějším typem zvoleného testu – některé studijní skupiny vykazují stabilní rovnoměrný vzestup, další stabilní výkony, některé skupiny – jedná se především o skupiny s nižší úrovní znalostí – nevykazují výrazný vzestup v dosažené úrovni, avšak sledujeme-li poměr dosažených bodů v testu s jeho maximálním počtem, úroveň je celkem stabilní.

A jak hodnotí poslední rok projektu samotní účastníci?

Kurzy splňují očekávání převážné většiny účastníků, rovněž hodnocení výkonů lektorů je vysoké, jsou oceňováni zejména za aktivizační metody práce a za použitelnost předávaných poznatků. Někde považují účastníci tempo výuky za příliš rychlé, k větší efektivitě by přispělo systematičtější procvičování, zejména starší gramatiky, více konverzace a domácích úkolů. Organizační zajištění a prostředí kurzů hodnotí jako dobré.

===================================================

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v červnu 2011 byla rozeslána e-mailem do středočeských škol nabídka na

„Prázdninové jazykové soustředění.“

Jedná se o další aktivitu projektu Učitelská angličtina určenou pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení ve Středočeském kraji.

Vzhledem k velkému zájmu pedagogických pracovníků o tento projekt (40 míst) o zařazení rozhoduje zejména pořadí došlých přihlášek. Další kritéria rozhodující o zařazení účastníka uvádíme v přiložené informační příloze.

Vyplněné přihlášky ve všech položkách zasílejte obratem ze školních adres na e-mailový kontakt odborné asistentky projektu: dorcakova@visk.cz.

=====================================================

Souhrnná informace o průběhu aktivit projektu Učitelská angličtina

V rámci projektu se uskutečnilo také 21 výběrových metodických seminářů v 10 regionech s 293 účastníky zaměřených na komunikativní metody výuky, činnostní učení, využití moderní techniky a internetu při výuce AJ a samostudiu, na práci s interaktivní tabulí, výuku žáků s poruchami učení, tvorbu materiálů pro žáky s poruchami učení a vzájemné předávání a využívání nejlepších metodických zkušeností v regionu. Také výsledky evaluace uskutečněných výběrových metodických seminářů jsou zatím příznivé:

  • naprostá většina účastníků hodnotí očekávání jako splněné,
  • tři čtvrtiny účastníků hodnotí poskytnuté metodické materiály jako okamžitě využitelné v praxi, také předané zkušenosti mohou ihned využít a zapojit do výuky, část účastníků, která hodnotí využitelnost v praxi spíše ano, zároveň požaduje obsah semináře zaměřený na nižší věkovou kategorii žáků, kteří zatím nepíší a nečtou,
  • výkony lektorů jsou hodnoceny jako profesionální, výborné, s výbornou výslovností, účastníci oceňují vstřícnost a předávání zkušeností z praxe, motivační hry, pestrost a množství nápadů…

Úplná informace o průběhu projektu ke dni 31.3.2011 je v přiloženém souboru.

====================================================

Tříletý vzdělávací projekt Učitelská angličtina, kterého se v 25 kurzech účastní 354 pedagogických pracovníků Středočeského kraje, má za sebou první pololetí.

Výsledky průběžného testování úrovně výuky za minulé období jsou nad očekávání dobré. Nadprůměrného skóre dosáhlo 318 otestovaných účastníků, pouze 12 jich bylo úspěšných na 50 %. Hodnocení kurzů účastníky vypovídá v naprosté většině o naplnění jejich očekávání, co se týče výkonu lektorů, tempa a způsobu výuky i organizačního zajištění kurzů.

Frekventanti si pochvalují dostupnost místa i času kurzů, příležitost sdílení zkušeností s kolegy, nové kvalitní učebnice, CD a přehlednost výukových materiálů, vhodný počet studentů ve skupině stejné úrovně, kvalitu, pravidelnost, vhodné tempo výuky a jasnost její koncepce, procvičení gramatiky a konverzace s možnosti následných konzultací problematiky s lektorem, komunikativnost lektorů a možnost celoživotního vzdělávání v takto dlouhodobě koncipovaném kurzu.

Zjištěné nedostatky v organizačním zajištění projektu (připomínky k interiéru učeben a k funkčnosti používané audio techniky) projednali organizátoři – regionální manažeři s pronajimateli učeben. Ojedinělé připomínky účastníků k tempu a způsobu výuky byly konzultovány s lektory. Požadavky na individuálně vyhovující tempo a způsob výuky je však nutné přizpůsobit hlavnímu cíli projektu – plánovanému zvýšení jazykové úrovně účastníků ve srovnání s výchozí úrovní, která je doložena vstupním testem.

Výsledky prvního průběžného testování účastníků projektu zatím potvrzují reálnost předpokladu zvýšit jazykovou úroveň o 1 stupeň podle SERR u nejméně 325 podpořených osob.

=================================================

Tříletý projekt vzdělávání pedagogických pracovníků Středočeského kraje v AJ je realizován jako propojený systém jazykových a jazykově metodických kurzů, metodických seminářů a prázdninových soustředění (Letních škol).

Jazykové kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem o vlastní jazykový rozvoj, jazykově metodické kurzy pak především neaprobovaným učitelům AJ, kteří učí nebo budou učit AJ, kurzy vyšší jazykové úrovně i pro aprobované učitele.

Rozsah kurzů je 180 hodin, 30 vyučovacích hodin za pololetí, cílem projektu je zvýšení jazykové úrovně participantů o jeden stupeň dle SERR.

Převážná část aktivit bude probíhat prezenčně v odpoledních hodinách. Do projektu budou začleněny všechny už běžící kurzy, další kurzy budou ustaveny podle počtu zájemců. Nově podpořenou cílovou skupinou jsou učitelky MŠ. Účast v projektu je bezplatná.

Cílové skupiny:

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení (MŠ, ZŠ, SpŠ, SŠ).

Termín realizace projektových aktivit 02/2010 – 06/2012

Celková finanční výše projektu 9 891 904,36 Kč

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.04/02.0017

Podrobnější informace o projektu, včetně nabídky a způsobu zapojení do projektu, byly rozeslány na středočeské školy v lednu 2010.

Manažer projektu:

Pavla Langrová tel.: 606 615 672, 326 323 636, e-mail: langrova@visk.cz

Přehledné údaje o projektu.

Úvodní prezentace k projektu.

Sborník závěrečných metodických prací. 165 stran v PDF, soubor 14MB