VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávací program – EVROPSKÁ UNIE A MY

Tématický zájezd spojený s návštěvou evropských instituci ve Strasburku a Bruselu

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK)
připravuje pro ředitele, zástupce ředitele a další zájemce z řad pedagogických pracovníků (učitele společenskovědních předmětů) škol a školských zařízení vzdělávací program

EVROPSKÁ UNIE A MY, který se uskuteční ve dnech 11. – 15. dubna 2010 formou tématického zájezdu-exkurze do Štrasburku a Bruselu.


Vzdělávací institut Středočeského kraje

Na základě rozhodnutí Středočeského kraje došlo k transformaci a změně názvu příspěvkové organizace

Vzdělávací zařízení Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, Nymburk, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk na

Vzdělávací institut Středočeského kraje –

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská

Doručovací adresa zůstává V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk.

Novým ředitelem byl jmenován Mgr. Jiří Holý s účinností od 1.1.2010. 


Regionální konzultační centrum Praha - Kurikulum S

==================================

Regionální konzultační centrum Praha (RKCP)

==================================

Činnost Regionálního konzultačního centra Praha v rámci projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání – byla ukončena k 31. 1. 2012.

Vzdělávací aktivity pro pedagogy SOŠ a SOU Středočeského kraje a Prahy budou od 1. 2. 2012 nadále poskytovány prostřednictvím programové nabídky Vzdělávacího institutu Středočeského kraje.

==========================================================

Souhrnné informace o činnosti RKC Praha:

Regionální konzultační centrum Praha za svou úspěšnou činnost a za nejvyšší počet seminářů uskutečněných v rámci projektu Kurikulum S získalo Poděkování MŠMT a NÚV (Národní ústav pro vzdělávání).

• Za období říjen 2009 – leden 2012 bylo uskutečněno celkem 86 osobních konzultací k tvorbě, realizaci a inovaci ŠVP

• Za období říjen 2009 – leden 2012 bylo uskutečněno celkem 73 seminářů a workshopů k vybraným tématům souvisejícím se ŠVP (z toho 37 tzv. „na zakázku“). Vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 1538 účastníků.

Realizovaná témata:

Od RVP k ŠVP odborného vzdělávání, Tvoříme kurikulum pro konzervatoře, Rozvoj klíčových kompetencí a aktivizující formy výuky na SOŠ, Aplikace průřezových témat na SOŠ, Nové metody práce učitele odborné výchovy na SOŠ, Moderní elektronika, Přírodovědné vzdělávání na SOŠ a SOU, Průřezové téma ODS, Profesní etika, Tvorba a realizace ŠVP pro obory E, Jak předcházet chybám při tvorbě, realizaci a inovaci ŠVP na SOŠ, Nové metody v práci učitele SOŠ, Evaluace a hodnocení v procesu tvorby a realizace ŠVP na SOŠ, Průřezové téma Člověk a životní prostředí, Motivující, nekonfliktní klima třídy na SOŠ, Tým a týmová spolupráce v prostředí SOŠ a SOU, Finanční gramotnost, Hodnocení žáků SOŠ a SOU, Klima třídy, motivace a lepší výsledky žáků na SOŠ, Nové metody v práci učitele SOŠ, Hodnocení souladu ŠVP s RVP z pohledu ČŠI, Rozvoj kompetencí k učení u žáků SOŠ a SOU / Učme žáky učit se a myslet, Botanická zahrada jako inspirativní místo pro výuku, Formální a neformální tresty a odměny jako motivace žáků ve vzdělávacím procesu na SOŠ, Prezentační dovednosti v praxi pedagoga SOŠ / Učím a nenudím, Styly učení žáka i učitele SOŠ, Jak předcházet syndromu vyhoření / Psychohygiena učitele SOŠ a SOU, Agrese / Jak předcházet a jak řešit násilí v SOŠ, Nové metody v práci učitele SOŠ – projektové vyučování

• V roce 2011 byla realizována Letní škola ŠVP (Škola pro moderního učitele SŠ a škola pro kompetentního učitele SŠ). Vícedenní vzdělávací akce, jejímž obsahem byla vybraná témata podporující tvorbu, realizaci a inovaci ŠVP v celkové délce 50 hod., se zúčastnilo 42 účastníků.

• Byl uskutečněn Kulatý stůl na téma „Sociální partnerství odborných škol – hrozba, chaos, nebo příležitost?“ Cílem setkání u kulatého stolu bylo vyzdvižení významu sociálního partnerství středních odborných škol, podniků a dalších významných aktérů ovlivňujících trh práce.

Kulatého stolu se zúčastnilo celkem 52 účastníků (z toho 25 účastníků zastupovalo hlavní město Prahu).

• Za období říjen 2010 – říjen 2011 byl realizován vzdělávací program DVPP: Koordinátor ŠVP OV / Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace ŠVP pro OV Vzdělávací program v délce 250 hod. úspěšně absolvovalo 24 účastníků, kteří získali osvědčení.

Souhrnné informace o projektu KURIKULUM S najdete na webu NÚOV http://www.nuov.cz resp. www.nuv.cz

====================================================================

RKCP poskytovalo středním odborným školám v Praze a konzervatořím v celorepublikové působnosti podporu a odbornou pomoc při tvorbě, realizaci a inovaci ŠVP formou:

  • osobních konzultací k tvorbě, realizaci a inovaci ŠVP vedoucím pracovníkům, koordinátorům a pedagogům
  • základní nabídky vzdělávacích seminářů a praktických workshopů pro koordinátory a pedagogy k vybraným tématům souvisejícím se ŠVP
  • aktuální nabídky vzdělávacích seminářů a praktických workshopů tvořené na základě reálných potřeb jednotlivých škol (tzv. „akce na zakázku“)
  • předávání metodických materiálů a získaných příkladů dobré praxe prostřednictvím webových portálů – http://www.nuov.cz
  • vzdělávacího programu DVPP: Koordinátor ŠVP OV / Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace ŠVP pro OV v rozsahu 250 hodin.

Cíl programu „připravit pedagogické pracovníky – koordinátory ŠVP tak, aby dokázali zajistit plynulou přípravu kvalitního školního vzdělávacího programu a aby byli schopni vést a motivovat pedagogických sbor i ke kvalitní realizaci připraveného ŠVP“ byl splněn a ověřen při závěrečných zkouškách ve dnech 6. – 7. 10. 2011.

Fotografie ze závěrečné zkoušky

Všichni účastníci na základě vstupní motivace, osobní zodpovědnosti, vzorné přípravy a důsledné kontroly ze strany organizátorů velmi úspěšně absolvovali a získali osvědčení s akreditací MŠMT.

==============================================================

RKC PRAHA POŘÁDALO KULATÝ STŮL K SOCIÁLNÍMU PARTNERSTVÍ SOŠ A SOU.

Dne 9. června 2011 byl uskutečněn KULATÝ STŮL K SOCIÁLNÍMU PARTNERSTVÍ SOŠ A SOU. Cílem setkání byla výměna zkušeností, informací a plánů za účelem podpory možností navazování a prohlubování sociálního partnerství středních odborných škol v regionech Praha a Středočeský kraj.

===================================================

Místo konání vzdělávacích programů: Učebna v ZŠ Kořenského 10, Praha 5 – Smíchov

_____________________________________________________

Kontakty na RKC Praha

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v budově ZŠ).

Ing. Agáta Kočí, 257 312 630, 728 248 403, rkcp@visk.cz

Mgr. Jana Randáková, 257 312 630, rkcp@visk.cz


Programová nabídka na II. pololetí šk. roku 2009/2010

Tištěná podoba programové nabídky na II. pololetí školního roku 2009/2010 je rozeslána na školy a školská zařízení ve Středočeském kraji (po jednom výtisku).

Publikace má formát A5, modrá obálka s logotypem VZSK.

Obsah zachycuje stav ke konci listopadu 2009.

Z připravených vzdělávacích aktivit upozorňujeme zejména na:

  • vzdělávání připravené na zakázku případně typové semináře přizpůsobené potřebám školy /od strany 45/
  • jazykové a jazykově metodické vzdělávání v rámci projektu Učitelská angličtina

Evropské peníze pro mimopražské základní školy

Projekt EU peníze školám je určen všem základním školám v České republice s výjimkou základních škol se sídlem na území hlavního města Prahy.

MŠMT připravilo informace na novém webu

http://www.eupenizeskolam.cz/

Výzva potrvá do vyčerpání celkové částky stanovené ve výzvě, nejpozději však do roku 2012.

Žádosti mohou základní školy začít předkládat pravděpodobně od března 2010.


Novela zákona o pedagogických pracovnících

Prodloužení lhůty pro zahájení studia pro nekvalifikované pedagogy

27. listopadu byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 422/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon posunuje termín pro zahájení studia nekvalifikovaných pedagogických pracovníků oproti stávající právní úpravě o dalších pět let, tedy do konce roku 2014.


Projekty ESF

V roce 2012 probíhá další projekt Evropská unie a my – výchova a vzdělávání v evropských souvislostech.

Projekt je zaměřen na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji, které směřuje k rozšíření pedagogických kompetencí v oblastech souvisejících s naplňováním obsahu a cílů průřezových témat ve ŠVP.


Stránky