VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Prevence rizikového chování v praxi škol - podzim 2010

<strong>Celodenní semináře s tématikou Prevence rizikového chování v praxi škol</strong> se budou konat v průběhu podzimu 2010 na KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11 (místnost bude účastníkům upřesněna v pozvánce). Přednášet budou naši vynikající lektoři s výbornou znalostí problematiky a školní praxe. Odkaz za názvem semináře Vám poslouží k získání podrobnějších informací a k přihlášení.

Seminář je plně financován z prostředků Středočeského kraje. Pro účastníky je zajištěno občerstvení, dopravu účastníků hradí zaměstnavatel.


Studium prevence sociálně patologických jevů – 250 hodin Praha

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů.

Obsah specializačního studia vychází ze zákona 563/2004 Sb. a § 9 c) vyhlášky č.317/2005 Sb. a Standardu Studia pedagogiky vydaným MŠMT dne 29.9.2005 pod čj.26 451/2005–25,30 908/2005–25.

Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno učitelům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence.


Proč a jak učit Etickou výchovu?!

Opatřením MŠMT, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj.12586/2009–22, se do RVP ZV do části 5.10. Doplňující vzdělávací obory vkládá jako část 5.10.3 nový doplňující vzdělávací obor s názvem Etická výchova. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.

Seminář k tématu je naplánován na 26.10.2010, 9.45 hod., ZŠ Lipanská, Kolín

– více informací a přihlášení na odkazu http://www.visk.cz/akce/0831K70 .


Metodické materiály a odkazy na další informace

Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi MŠMT v oblasti zájmového vzdělávání

Odpovědi nemají právně závaznou povahu a nejedná se o právní výklady, mají pouze informativní charakter! (Uvedené právní předpisy jsou dle stavu k datu zpracování materiálu dne 16. 1. 2012)

Odpovědi MŠMT.

==============================

Stanoviska MŠMT – konkurzy ředitelů, rozsah bezúplatného vzdělávání v MŠ.

MŠMT zveřejnilo stanovisko k situaci dosavadních ředitelů veřejných škol a školských zařízení, na které se vztahují přechodná ustanovení novely školského zákona vyhlášené pod č. 472/2011 Sb., a k rozsahu bezúplatného vzdělávání v MŠ.

Zřizovatelé nejsou povinni vyhlašovat na místa těchto ředitelů konkursy, ledaže vyhlášení konkursu navrhne ČŠI nebo školská rada. V případě, že zřizovatel za podmínek stanovených v novelizovaném § 166 odst. 3 nevyhlásí konkurs, pokračuje dosavadní ředitel ve funkci v šestiletém funkčním období.

Novela omezuje bezúplatnost posledního ročníku ve veřejných MŠ nejvýše na 12 měsíců. Vzhledem k tomu, že uvedená úprava nemá retroaktivní účinky, začíná se období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počítat dnem 1. 1. 2012 a docházka dětí do posledního ročníku MŠ před uvedeným datem se do úhrnu 12 měsíců bezúplatné docházky nezapočítává.

Výklad a stanovisko MŠMT, text novely i úplného znění zákona najdete na webu MŠMT.

================================================================ 


Nový školní rok 2010 / 2011

Vážení pracovníci škol a školských zařízení ve Středočeském kraji,

je před námi nový školní rok 2010 / 2011. Jako vždy přinese mnoho nových situací, budete řešit řadu nových problémů, budete spolu se svými žáky a studenty prožívat jejich úspěchy a radosti, ale i neúspěchy a smutky, které také neodmyslitelně ke vzdělávání a výchově patří.

Přeji Vám všem, nejen za sebe, ale i za všechny zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, úspěšné vykročení do nového školního roku, hodně sil a optimismu do Vaší nelehké práce, pevné zdraví a osobní spokojenost.

Mgr. Jiří Holý

ředitel


Programová nabídka na I. pololetí šk. roku 2010/2011

Tištěná podoba programové nabídky na I. pololetí školního roku 2010/2011 byla rozeslána na školy ve středočeském kraji 24.8.2010. Publikace má formát A5, modrá obálka s logotypem VISK.

Nabídka vzdělávání bude průběžně doplňována, zejména podle potřeb jednotlivých škol, informujte se o dalších možnostech. Můžete si vybrat z připravených seminářů pro pedagogické sbory nebo projevit zájem o jiný obsah, který vám připravíme.

Většina seminářů určených základním školám je využitelná i v „šablonách EU"

Aktuální nabídka vzdělávacích programů s přímou možností přihlášení je dostupná v levém menu jako Programová nabídka. 

V nabídce si můžete výběr zúžit podle oborů, podle období, podle místa konání.

Seznamte se s našimi podmínkami pro přihlašování, způsobem úhrady, stornopoplatky atd.


Stránky