VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rekvalifikace - vybrané informace pro školy

Vybrané informace pro školy, které chtějí poskytovat rekvalifikace v rámci dalšího vzdělávání dospělých.
Informace vycházejí ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a jsou dostupné na webovém portálu MPSV.

Rekvalifikace

 • umožní získání nové kvalifikace nebo zvýšení, rozšíření či prohloubení dosavadní kvalifikace
 • umožní získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala

Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání.

Po úspěšném ukončení rekvalifikace má absolvent reálnou šanci získat zaměstnání.

Rekvalifikace se může zúčastnit uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci ÚP:

 • který má odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti)
 • který je zdravotně způsobilý pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese
 • jehož dosavadní kvalifikace neumožňuje získání vhodného pracovního místa

Úhrada nákladů za rekvalifikaci

 • v případě dohody mezi uchazečem a ÚP jsou náklady na rekvalifikaci hrazeny ÚP, a to ještě před zahájením kurzu samotného
 • v případě dohody může ÚP hradit za účastníka i jeho náklady na dopravu, pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení
 • pokud uchazeč nesplní podmínky pro úspěšné absolvování kurzu, je jeho povinností uhradit náklady osobně
 • pokud absolvent rekvalifikace nastoupí do zaměstnání, které s rekvalifikací nesouvisí, je jeho povinností uhradit náklady osobně

Podpora při rekvalifikaci

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který:

 • se zúčastní rekvalifikace zabezpečované ÚP
 • v době přiznání podpory není příjemcem starobního důchodu

Výše podpory při rekvalifikaci:

 • činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl při svém posledním zaměstnání
 • u uchazeče, který byl OSVČ, se stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc
 • činí maximálně 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství

Realizace rekvalifikace

 • rekvalifikace probíhají na základě písemně uzavřené dohody ÚP se vzdělávacím zařízením oprávněným k její realizaci
 • rekvalifikace se provádí v rámci dalšího profesního vzdělávání, tedy mimo počáteční vzdělávání
 • na základě propojení rekvalifikací s NSK je uchazečům umožněno získání profesních a úplných profesních kvalifikací – pokud účastník získá osvědčení o všech profesních kvalifikacích, bude mu umožněno složit zkoušku pro příslušný obor vzdělání (tzn. závěrečnou nebo maturitní zkoušku) na příslušné škole, a tím obdržet certifikát odpovídající danému stupni vzdělání

Výběr a zařazování uchazečů o zaměstnání do rekvalifikace

 • na základě profesně-poradenského pohovoru na ÚP dochází k výběru uchazeče na danou rekvalifikaci
 • konečné rozhodnutí vydává referát zprostředkování a poradenství ÚP
 • následně jsou uchazeči o zaměstnání zváni k uzavření písemné dohody o rekvalifikaci s ÚP

Zvolená rekvalifikace

 • uchazeč o zaměstnání si může zabezpečit rekvalifikaci sám – tzv. zvolená rekvalifikace (ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti)
 • za tím účelem si volí druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat a rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést
 • nejméně 14 dnů před termínem zahájení rekvalifikace zažádá uchazeč o úhradu zvolené rekvalifikace ÚP
 • ÚP posoudí, zda zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění zájemce na trhu práce, a může rozhodnout o úhradě ceny rekvalifikace (není nárokové)
 • při realizaci zvolené rekvalifikace nemůže být uchazeči přiznána podpora při rekvalifikaci

Rekvalifikace zaměstnanců

 • pokud zaměstnavatel realizuje rekvalifikace v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou mu být na základě písemné dohody s příslušným ÚP plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s rekvalifikacemi zaměstnanců, a to pouze náklady na realizaci rekvalifikačního kurzu, nikoli náhrada mzdy zaměstnanců po dobu trvání jejich rekvalifikace
 • žádosti zaměstnavatelů o finanční příspěvek na rekvalifikaci zaměstnanců přijímá příslušný ÚP

Zdroje informací:

Portál MPSV – téma rekvalifikace