VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (kombinovaný kurz)

Akreditace MV: AK/VV-1/2012

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou veřejné správy ČR, poskytnout základní přehled o veřejném právu, o veřejných financích, o zásadách organizace a činnosti územních samosprávných celků, o etice ve veřejné správě a dále poskytnout základní znalosti evropského správního práva.

Jedná se o kombinované studium, jehož prezenční část trvající 1 školicí den (8 výukových hod.) se orientuje na výklad nejdůležitějších oblastí a právních norem, se kterými přichází úředníci územních samospráv při výkonu své funkce do styku, a které se jich bezprostředně týkají. Prezenční část je doplněna distančním studiem (32 výukových hod.), jehož cílem je rozšíření znalostí účastníků o další oblasti, které nejsou zahrnuty v prezenční výuce. Distanční část studia je zahajována cca 14 dní před prezenční částí, účastníci obdrží přístupové heslo do informačního systému MOODLE.

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování vstupního vzdělávání je účast na prezenční i distanční části studia.

Vzdělávací program je v souladu s § 19 zák. č. 312/2002 Sb. určen úředníkům, s nimiž územní samosprávný celek nově uzavřel pracovní poměr, a kteří mají povinnost ukončit vstupní vzdělávání nejdéle do 3 měsíců od vzniku tohoto poměru. Podmínkou vydání osvědčení o absolvování vstupního vzdělávání je účast na prezenční i distanční části studia.

Účastnický poplatek: 1200 Kč/osobu


Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

Akreditace MV: AK/VEPO-26/2016

Cílem tohoto vzdělávání je zvýšení úrovně řízení úředníků a jeho obsah se zaměřuje na problematiku managementu ve veřejné správě, stylů řízení, delegování pravomocí, vedení pracovních týmů a porad, na oblast pracovně právních vztahů, výběr, hodnocení a motivování podřízených úředníků, komunikační dovednosti a další znalosti a dovednosti, které by měly tvořit základní portfolio znalostí manažera ve veřejné správě v souladu s §27 zákona č. 312/2002 Sb.

Rámcový obsah programu:

I. Management ve veřejné správě I.

 • Úvod do managementu, manažerské činnosti, manažerské role
 • Styly řízení
 • Delegování pravomocí a odpovědnosti

II. Management ve veřejné správě II.

 • Vedení pracovních týmů
 • Vedení porad
 • Time management

III. Řízení lidských zdrojů I.

 • Pracovně právní vztahy na úřadech ÚSC
 • Personální procesy v organizaci / úřadu
 • Přijímání pracovníků a hodnocení jejich výkonů

IV. Řízení lidských zdrojů II.

 • Pokročilá personální práce, analýza současného stavu personálních procesů
 • Personální audit
 • Řízení výkonu zaměstnanců, motivování pracovníků

V. Manažerská komunikace

 • Náročné komunikační situace
 • Zvládání manipulace v komunikaci

VI. Korupce v územních samosprávných celcích

 • Legislativní úprava korupce, boj proti korupci
 • Identifikace korupčního jednání, řešení konfliktů na pracovišti, protikorupční opatření v územní samosprávě
 • Etika ve veřejné správě

Vzdělávací program je určen vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů v souladu s § 27 zákona č. 312/2002 Sb. Celková časová dotace vzdělávacího programu je 36 výukových hodin – 6 dní prezenční výuky, které na sebe tematicky navazují. Podmínkou vydání osvědčení o absolvování vzdělávání je 80 % účast na studiu. V průběhu studia nejsou účastníky zpracovávány žádné seminární práce ani zkušební testy.

Účastnický poplatek: 5200 Kč/osobu


Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část: Modul zaměřený na vnitřní správu a administrativu

Akreditace MV: AK/VEPO-3/2017

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení úrovně řízení zajišťovaného vedoucími úředníky a vedoucími úřadů v oblasti výkonu činností souvisejících s vnitřní správou úřadu z hlediska správního, administrativního, organizačního a materiálního včetně příslušné legislativní opory.

Rámcový obsah programu:

 1. Vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení územním samosprávným celkem

  Vymezení kompetence obce ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou, nařízením obce, platnost a účinnost předpisů, jejich publikace, závaznost a náprava právních a formálních vad, novelizace.

 2. Význam vnitřních předpisů obce a jejich právní síla

  Uvedení příkladů vnitřních předpisů obce, jejich závaznost a publikace.

 3. Právní úprava ochrany osobních údajů

  Příklady z judikatury Nejvyššího správního soudu ve věcech ochrany osobních údajů.

 4. Vyřizování žádostí o poskytování informací ve veřejné správě

  Příklady z judikatury Nejvyššího správního soudu při vyřizování žádostí o vydání informace, zákonné důvody odmítnutí, forma odmítnutí.

 5. Vyřizování petic a vyřizování stížností

  Základní rozdíly mezi peticí a stížností, lhůty k vyřízení, postup při vyřizování petic a stížností.

 6. Spolupráce s předsedy komisí při zajišťování přestupkové agendy
 7. Zajištění oběhu a správy dokumentů v úřadu

  Spisová a archivní služba, zajišťování chodu spisovny a podatelny, přijímání, odesílání, evidence a rozdělování datových zpráv, archivace, styk s příslušným archivem, správa a centrální evidence smluv města.

 8. Logistické zabezpečení úřadu

  Správa tiskopisů, zásob, reklamních předmětů a tiskovin včetně jejich vydávání, příprava veřejné zakázky na nákup zboží a služeb, metodika nákupu, jednání s dodavateli a jejích hodnocení, outsourcing služeb.

 9. Zabezpečení činnosti sekretariátu starosty, místostarosty a tajemníka

  Oběh a správa dokumentů, normy upravující písemnou komunikaci, psychologie občana a její využití v písemné komunikaci úřadu – empatie, negace, motivace, etika a etiketa písemné komunikace, zveřejňování informací.

Vzdělávací program je v souladu s § 27 zákona č. 312/2002 Sb. určen vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů. Celková časová dotace programu je 12 výukových hodin – 2 dny prezenční výuky.

Účastnický poplatek: 1500 Kč/osobu


Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti – obecné části (opakování zkušebních okruhů, kombinovaný kurz)

Akreditace MV: AK/ZOZ-1/2011

Cílem vzdělávacího programu je připravit úředníky územních samosprávných celků na zkoušku z obecné části zvláštní odborné způsobilosti v souladu s § 21 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, a s vyhláškou č. 512/2002 Sb., v platném znění.

Obsah kurzu:

 • I. Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy – veřejná správa, státní správa a samospráva, subjekty a vykonavatelé veřejné správy, základy práva, poskytování informací ve veřejné správě, úředníci územních samosprávných celků, volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, místní a krajské referendum.
 • II. Obecní zřízení – obecná ustanovení, samostatná a přenesená působnost obce, činnost orgánů obce, zastupitelstva a rady, kontrola, dozorová činnost.
 • III. Krajské zřízení – obecná ustanovení, působnost kraje, činnost orgánů kraje a orgánů zastupitelstva a rady, kontrola, dozorová činnost státu.
 • IV. Hl. město Praha – obecná ustanovení, působnost hl. m. Prahy, činnost orgánů hl. m. Prahy a činnost orgánů městské části, kontrola, dozorová činnost státu.
 • V. Správní řád – správní právo, aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, správní řízení a činnost správních orgánů, výklad vybraných problémů týkajících se průběhu prvoinstančního řízení, rozhodování správního orgánu, odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení, exekuce.

Vzdělávací program je určen úředníkům územních samosprávných celků dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb., kteří mají povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost v souladu s § 1 vyhlášky č. 512/2002 Sb., v platném znění.

Jedná se o kombinované studium, jehož prezenční část trvající 4 školicí dny (28 výukových hod.) se orientuje na probírání zkušebních okruhů, které jsou předmětem zkoušky z obecné části zvláštní odborné způsobilosti, a zodpovídání dotazů účastníků kurzu. Na prezenční část studia by se měli účastníci připravit v rámci distančního studia (32 výukových hod.) vybraných právních norem a studijních textů připravených lektorkou.

Účastnický poplatek: 3700 Kč/osobu


Bližší informace na tel.: 257 280 763, mobil: 733 642 647, 601 370 150, e-mail: prahavs@visk.cz.

Celková aktuální nabídka vzdělávání pro veřejnou správu s možností přihlášení.