Kvalifikační vzdělávání v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Cílem kurzu je zajištění kvalifikační úrovně pracovníků v sociálních službách, podpora celoživotního učení a specifického profesního vzdělávání, zejména posílení jejich schopností a dovedností poskytnout sociální službu na základě standardu kvality v sociálních službách. Součástí kurzu je i odborná praxe související se sebezkušeností – teoreticky probíraná témata jsou propojována s osobními zkušenostmi účastníků kurzu.

Určeno: Pracovníkům v sociálních službách – kvalifikační kurz dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a § 37 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Kurz je akreditován MPSV: 2016/0282-PK.

Časová dotace kurzu: 150 hodin (Prezenční studium, 100 hodin teoretické výuky a 50 hodin odborné praxe. Přesný rozvrh výuky bude předán účastníkům kurzu na prvním prezenčním setkání.) Lektorský sbor: Mgr. Drahoslava Kabátová, PhDr. Marcela Škábová, PhDr. Drahomíra Boubínová, Bc. Vojtěch Groulík, DiS., Ivana Rabochová, Mgr. Vladislav Fryč, Chvojková Miloslava DiS.

Obsah kurzu:

 • Úvod do problematiky v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb, sociálně právní minimum
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost, základy vzniku závislosti osob na sociální službě
 • Základy ochrany zdraví (fyzického i duševního)
 • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
 • Základy péče o nemocné, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • Základy hygieny
 • První pomoc v sociálních službách
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 • Krizová intervence
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • Základy výuky péče o domácnost. Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • Metody sociální práce
 • Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje její zdraví a život a život nebo zdraví jiných fyzických osob včetně pravidel šetrné sebeobrany

Cena za účastníka: 8 000 až 11 000 Kč (konečná cena se odvíjí od celkového počtu přihlášených účastníků).

 

Bližší informace poskytne: Mgr. Kateřina Lesová, lesova@visk.cz, 725 416 194.

 

Celková nabídka vzdělávání v sociálních službách s možností přihlášení.