Podmínky a poplatky

Přihlašování na vzdělávací programy

Na všechny vzdělávací programy se lze on-line přihlašovat průběžně, nejpozději však 5 pracovních dnů před datem zahájení programu. Pozdější přihlášení nemusí být akceptováno (v takovém případě je zájemce informován). Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení programu.

 • V přihlášce uvádějte všechny požadované údaje, jsou nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování podle příslušných právních předpisů. Veškeré údaje slouží výhradně pro vnitřní potřebu VISK a bude s nimi nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Pozvánky na vzdělávací program, obsahující bližší organizační informace, případně informace o zrušení programu jsou přihlášeným účastníkům rozesílány e-mailem nejpozději 3 pracovní dny před konáním programu. Pro dobré fungování této služby Vás prosíme o včasné oznámení jakékoli změny v e-mailových adresách.

Účastnické poplatky a způsob úhrady

U každého vzdělávacího programu je uvedena jeho cena - účastnický poplatek v Kč/osobu.

 • Platba probíhá po uskutečnění akce bankovním převodem na základě daňového dokladu – faktury; ta je vystavována podle prezenční listiny a předána účastníkovi na závěr programu spolu s Osvědčením o absolvování.
 • U dlouhodobých programů/kurzů je požadována platba předem.
 • Cena za vzdělávací programy na zakázku pro kolektivy je kalkulována podle počtu účastníků a časového rozsahu programu.

Vzdělávací institut Středočeského kraje není plátcem DPH.

Stornovací podmínky

Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné.

 • Omluvit neúčast je možno pouze písemně (e-mailem), a to nejpozději 5 pracovních dnů před konáním programu; u většiny programů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka.
 • V případě omluvy po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 40% účastnického poplatku.
 • Při neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku.

Doklad o účasti na vzdělávacím programu

Dokladem o účasti je Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu vydané po jeho absolvování.

 • Podmínkou pro vydání osvědčení je u jednodenních programů účast v plném rozsahu.
 • Při účasti v neúplném rozsahu osvědčení nebude vydáno a účastník obdrží pouze potvrzení o účasti.
 • U vícedenních programů jsou podmínky pro získání osvědčení součástí pravidel a organizace příslušného programu.

Není-li u programu uvedeno jinak, platí, že všechny nabízené vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky získaly akreditaci MŠMT, vzdělávací kurzy pro veřejnou správu akreditaci MV ČR, vzdělávací kurzy pro sociální služby akreditaci MPSV ČR.