4m1zjl17bc_____Návrh bez názvu-2

Vzdělávací kurzy pro veřejnou správu

09.02.2024  |  Mgr. Hana Janoušková

Volby v praxi obecních úřadů a Aplikace správního řádu v přestupkovém řízení aneb přestupkové řízení krok za krokem

 

S problematikou voleb a přestupkových řízení se můžete seznámit prezenčně nebo také on-line, podle formy kterou preferujete. 

 

VOLBY V PRAXI OBECNÍCH ÚŘADŮ

Vzdělávací kurz Vás seznámí s činností obecních úřadů na úseku jednotlivých druhů voleb. Pozornost bude věnována především sestavování a vedení seznamu voličů, dalším úkolům obecního úřadu, okrskových volebních komisí a vybavení volebních místností. Téma bude doplněno o stanoviska a metodiky Ministerstva vnitra na úseku voleb včetně uvedení příkladů z praxe a nejčastějších nedostatků a pochybení.

Výběr z obsahu kurzu:

 • Aktuální legislativní stav, obecná ustanovení a právo volit
 • Volební orgány a jejich činnost
 • Seznam voličů podle jednotlivých druhů voleb, voličské průkazy
 • Příprava a průběh hlasování
 • Zjišťování výsledků voleb, ukončení činnosti okrskové volební komise
 • Vznik a zánik mandátu, volební kampaň

Určeno: Kurz je určen úředníkům, starostům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků, kteří mají na starost přípravu voleb.

Délka kurzu: 6 výuk. hod.                          Akreditace MV: AK/PV-30/2020                        Lektorské zajištění: Bc. Kamil Choc DiS.

Termín konání: 20.2.2024                     Místo konání prezenčního kurzu: Praha, Sportovní 846/22                   Cena:  1100 Kč

Kurz bude realizován prezenčně i on-line formou zároveň – je tedy možné si zvolit, která forma Vám více vyhovuje.

 

Přihlášení na prezenční kurz:  

https://visk.cz/akce/3U7:16-14-A71

Přihlášení na on-line kurz:

https://visk.cz/akce/3U7:16-30-A71

 

 

APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ ANEB PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ KROK ZA KROKEM

Vzdělávací kurz se zaměřuje na aplikaci zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v přestupkovém řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (přestupkový zákon). Součástí kurzu jsou příklady z praxe, výklad judikatury a řešení nejčastějších problémů.

Výběr z obsahu kurzu:

 • Působnost správního řádu
 • Postup před zahájením řízení
 • Vedení řízení, úkony účastníků, úkony správního orgánu
 • Doručování, lhůty a počítání času
 • Podklady pro vydání rozhodnutí a zajištění průběhu řízení
 • Rozhodnutí
 • Odvolací a přezkumné řízení, nicotnost, nové rozhodnutí, obnova
 • Další formy úkonů správního orgánu

Určeno: Kurz je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří se zabývají problematikou přenesené působnosti v oblasti přestupkového řízení ve věcech přestupků proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku a členům komisí k projednávání přestup.

Délka kurzu: 6 výuk. hod.                      Akreditace MV: AK/PV-374/2018              Lektorské zajištění: Bc. Dana Laštovičková MPA.

Termín konání: 22.2.2024                     Místo konání prezenčního kurzu: Praha, Sportovní 846/22                   Cena:  1100 Kč

Kurz bude realizován prezenčně i on-line formou zároveň – je tedy možné si zvolit, která forma Vám více vyhovuje.

 

Přihlášení na prezenční kurz:  

https://visk.cz/akce/3U7:10-01-A71

Přihlášení na on-line kurz:

https://visk.cz/akce/3U7:10-10-A71

Rychlé odkazy