Seniors in Education Erasmus+ project

Termín realizace projektu
01. 12. 2020 - 31. 12. 2022

                    Seniors in Education Erasmus+ project

                                         

 

 

 

Harmonogram na rok 2022

Schedule of Study circle 2022

 

Souhrnná zpráva prosinec 2020 – prosinec 2021

Summary report December 2020 – December 2021

 

Zpráva č. 2 za období únor – duben 2021

 

VISK pokračuje v aktivitách a on-line schůzkách k projektu Erasmus+ s názvem Senioři ve vzdělávání - Seniors in the Education.  Veškeré aktivity s tímto projektem spojené jsou v tuto chvíli pouze on-line kvůli epidemii COVID -19. Nadále jsme šířili elektronické studijní materiály studentům Akademie třetího věku. Přidali jsme díky této neobvyklé situaci i do své nabídky webináře pro seniory, aby mohli pokračovat ve svém vzdělávání pod záštitou Vzdělávacího institutu Středočeského kraje v rámci Akademie třetího věku. Zájem z řad seniorů je jak o téma historické Prahy, tak o mozkový joging. Účastníci webinářů nenechali svůj mozek zahálet ani v době pandemie. Tyto aktivity jsou pro účastníky  nahrávány i k pozdějšímu zhlédnutí.

 

Věková skupina zájemců je široká od 45- 85 let. Ohlas na téma a realizaci je vřelý a účastníci jsou zapojeni do dalšího plánování. VISK šíří celý projekt i s logem na svých webových stránkách, dále pak mezi seniory, kteří se účastní vzdělávání v rámci A3V.

 

Nadále probíhají interní schůzky týmu zapojeného do projektu. Při nich konzultujeme diseminaci projektu, evaluační  nástroj formou dotazníku. Zužujeme  výběr seniorů zapojených do projektu, tvoříme program pro partnery, kteří přijedou na schůzku do Prahy.  

 

Situace je nepříznivě ovlivněna COVID -19, jelikož naše skupina – senioři, jsou nejohroženější skupinou, tudíž nejvíce omezenou ve svých aktivitách. Nezbývá tedy nám jen doufat a přát si pevné zdraví a brzké shledání s našimi seniory.

 

 

Zpráva č. 1 za období prosinec 2020 – leden 2021

 

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) zahájil prvními aktivitami a pracovními schůzkami projekt Erasmus+ s názvem Senioři ve vzdělávání - Seniors in the Education. Projekt potrvá dva roky (2021-2022). Byl podán v roce 2020 polskou organizací Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój z města Jelenia Góra, která je nositelem projektu a jeho hlavním garantem. VISK je partnerskou organizací , která v tomto projektu zúročuje svou dlouholetou zkušenost z realizace desítek a desítek vzdělávacích programů pro seniory v rámci Akademie 3.věku., kterými každoročně projde více jak tisíc studentů. Druhou zahraniční partnerskou organizací  je  univerzita Kauno Trečiojo Amžiaus Universitetas  z litevského Kaunasu.

 

Cílem společného projektu je nejen výměna zkušeností z oblasti vzdělávání seniorů a sdílení příkladů dobré praxe, ale také vytvoření nových vzdělávacích modulů a postupů, které se budou pilotně aplikovat ve všech třech zemích. Centrem pozornosti bude hlavně využití metodiky Study Circles a přímé zapojení seniorů do tvorby vzdělávacích aktivit. Jedním z úkolů pro VISK bude také tvorba evaluačních nástrojů pro jednotlivé aktivity.

 

Projekt byl oficiálně zahájen v prosinci 2020 . Vzhledem k epidemii COVID-19 se zatím nemohly uskutečnit žádné prezenční aktivity, proto v prosinci probíhala zejména intenzivní elektronická komunikace mezi partnery, byly kompletovány a podepsány veškeré dokumenty potřebné k realizaci projektu.

 

VISK jako jednu z prvních aktivit, které zařadil do  projektového portfolia je zahájení distribuce elektronických studijních materiálů studentům Akademie 3.věku. Tato aktivita, ke které se VISK přihlásil,  je v době restriktivních opatření hodnocena  studenty velmi pozitivně, protože je udržuje v kontaktu nejen se svou komunitou, ale poskytuje jim spoustu zajímavých informací z jednotlivých regionů. Tyto materiály (elektronické časopisy), které jsou vytvářeny MPSV a jeho partnery, VISK distribuuje všem studentům A3V VISK, kteří mají přístup k elektronickým médiím. Druhou aktivitou, na které v rámci nouzového stavu se začalo usilovně pracovat, je příprava série distančních seminářů – webinářů s osvědčenými a populárními lektory. Zpracována budou historická témata, ale také témata týkající se  udržování a zvyšování kognitivních schopností a dovedností jednotlivců. Proběhlo také již několik interních schůzek a konzultací projektového týmu. Dne 28.1.2021 pak proběhla první on-line schůzka s projektovými partnery, kde byla diskutována jednotlivá témata a, úkoly stanovené partnerským organizacím a časový harmonogram. Byly také představeny návrhy loga projektu, která vytvořila litevská strana. Za VISK byl hlasováním projektového týmu vybrán návrh číslo jedna a výsledek hlasování byl odeslán partnerům. Na interních projektových schůzkách VISK, které proběhly 21.1.2021 a 28.1.2021 byly stanoveny úkoly jednotlivým členům týmu, zejména příprava vzdělávacích aktivit, diseminace projektu (www stránky VISK, facebook apod.) a pravidla výběru seniorského týmu.

 

31.1.2021

Jiří Holý

 

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 ve 12.00 hodin proběhla schůzka s partnery z Polska a Litvy, se kterými VISK navázal spolupráci v rámci projektu- Seniors in Education Erasmus+ project. Tento projekt byl zahájen v prosinci 2020 s cílem propagace programu Erasmus + mezi staršími osobami prostřednictvím nabídky vzdělávacích akcí a předání zkušeností. 

 

8.9.2021

V rámci projektu Senioři ve vzdělávání se uskuteční od 13. – 16. 9. 2021  setkání s partnery z Polska a Litvy v Praze. Na setkání budou projednány aktivity, které probíhají k dosažení cíle projektu.

 

10.8.2021

V období od 04-06. 2021 jsme uskutečnili v rámci projektu Senioři ve vzdělávání následující webináře pro studenty Akademie třetího věku:

Nomen omen aneb slova s příběhem, Praha vlastenecká a Praha Secesní. V celkovém počtu se zúčastnilo 98 posluchačů. Pro velký zájem budou webináře zařazeny do běžné nabídky A3V.

08. 2021

Začátkem srpna proběhl výběr seniorů, kteří se zúčastní výjezdu v rámci projektu Senioři ve vzdělávání d Polska do Jelení hory. Zde jim budou představeny místní vzdělávací programy pro seniory.

 

24.2.2022

Proběhlo setkání seniorů Erasmus+ v rámci projektu SenEd v Kutné Hoře. Účastníci si předali zkušenosti formou metody Study Circle na téma –Psychologie- Násilí, jeho příčiny, formy a možnosti prevence.

 

Zpráva č. 3 květen- srpen

VISK nadále distribuuje všem studentům A3V VISK, kteří mají přístup k elektronickým médiím, elektronické studijní materiály. Druhou aktivitou, na které v rámci nouzového stavu se začalo usilovně pracovat, je příprava série distančních seminářů – webinářů s osvědčenými a populárními lektory. Zpracována jsou historická témata, ale také témata týkající se udržování a zvyšování kognitivních schopností a dovedností jednotlivců. Zájem z řad seniorů je jak o téma historické Prahy, tak o mozkový joging. Účastníci webinářů nenechali svůj mozek zahálet ani v době pandemie. Tyto aktivity jsou pro účastníky nahrávány i k pozdějšímu zhlédnutí.

V celkovém počtu se nám zúčastnilo 98 posluchačů A3V. Proběhly webináře: Nomen omen aneb slova s příběhem, Praha secesní a Praha vlastenecká. Naplánovány jsou na podzim pokračování těchto témat.

 

Členové tým k projektu Senioři ve vzdělávání pokračují v online setkání, kde jsou stanoveny úkoly jednotlivým členům týmu, zejména příprava vzdělávacích aktivit, diseminace projektu (www stránky VISK, facebook apod.) a pravidla výběru seniorského týmu.

Při našich setkání konzultujeme diseminaci projektu, evaluační nástroj formou dotazníku. Proběhl výběr seniorů, kteří se zapojili do projektových aktivit. Byl vytvořen program pro partnery, kteří přijedou na schůzku do Prahy. Zde bude představen evaluační nástroj- dotazník, jehož výstupem bude zhodnocení vzdělávacích aktivit jednotlivých partnerských organizací. Tento výsledek bude předán VISK ke zpracování do hodnocení projektu. Další činností tedy bude šíření tohoto dotazníku a sběr informací pomocí seniorů zapojených do studijních kruhů. Zmapují i jaké instituce vedou v okolí vzdělávání seniorů a jakou formou. Dále zjistí, jak senioři sdílí své zkušenosti a znalosti získané při studijních aktivitách. A v neposlední řadě je důležité zjištění, jaká vzdělávací oblast je nejoblíbenější. Pro studenty A3V je v podzimním semestru připraveno prezenční studium s tématem Dějiny Evropy II, Vlastivědné putování a Dějiny umění a i Psychologie rodiny, Trénování paměti atd. Součástí nabídky jsou i webináře, s tématem Pražského hradu. Po které bude následovat exkurze pro A3V po památkách v Praze a Kutné Hoře.

 

Report No. 3 May-August

 

VISK continues to distribute electronic study materials to all A3V VISK students who have access to electronic media. The second aktivity is the preparation of the series of distance seminars - webinars with proven and popular lecturers. Historical topics are elaborated, but also topics related to maintaining and increasing the cognitive abilities and skills of individuals. Seniors are interested in both the topics of historical Prague and brain jogging. Webinar participants did not leave their brains idle even during the pandemic. These activities are also recorded for participants to view later.

A total of 98 A3V students participated. Webinars took place: Nomen omen or words with a story, Art Nouveau Prague and Patriotic Prague. We are going to continue in these topics in the autumn.

 

The members’ project teams Seniors in education continue in online meetings. We assign tasks for each team member, especially preparation of educational activities, project dissemination (VISK website, facebook, etc.) and rules for selecting a senior team.

During our meetings we consult the dissemination of the project, an evaluation tool in the form of a questionnaire. A selection of seniors, who participated in project activities, took place. A program has been created for partners who will arrive to Prague for a meeting. An evaluation tool will be presented here - a questionnaire, the output of which will be an evaluation of the educational activities of individual partner organizations. This result will be forwarded to VISK for processing until the project evaluation. Another activity will be the dissemination of this questionnaire and the collection of information with the help of seniors involved in study circles. They also map which institutions lead in the vicinity of senior education and in what form. They will also find out how seniors share their experience and knowledge gained during their study activities. And last but not least, it is important to find out which educational area is the most popular. In the autumn semester, full-time study on the topic of History of Europe II, Homeland Studies Journey and History of Art as well as Family Psychology, Memory Training, etc. is prepared for A3V students. The offer also includes webinars on the topic of Prague Castle. This will be followed by an excursion for A3V around the sights in Prague and Kutná Hora.

 

Projektoví partneři:

PCKK

Kauno trečiojo amžiaus universitetas

 

Ostatní organizace poskytující vzdělávání pro seniory:

Organization providing further education for seniors

 

Závěrečná projektová publikace:

The Study Circles methodology in the education of seniors

Metodika studijních kroužků ve vzdělávání seniorů

Závěry a doporučení vyplývající z pilotní studie metody Study Circle

Rychlé odkazy