Projekt Erasmus+ „Zvyky a tradice v Evropě jako vzdělávací koncept v předškolním a školním vzdělávání“

Termín realizace projektu
16. 09. 2014 - 01. 08. 2017

Partneři ČR: Město Příbram, Waldorfská škola Příbram - základní a střední škola, Základní škola pod Svatou Horou, Mateřská škola Jana Drdy, Mateřská škola Klubíčko, Mateřská škola Perníková chaloupka, Mateřská škola Bratří Čapků, Mateřská škola Školní, Vzdělávací institut středočeského kraje

Partneři NL: Město Hoorn, Bernardus van Bockxmeerschool, Stichting Kinderopvang Hoorn, Stichting Netwerk

Číslo projektu: 2014 - 1 - CZ01 -  KA201 - 002083

Město Příbram se stalo úspěšným žadatelem o grant v rámci programu Erasmus+. Do projektu s názvem „Zvyky a tradice v Evropě jako vzdělávací koncept v předškolním a školním vzdělávání“ je zapojeno celkem pět příbramských mateřských škol a dvě základní školy, jejichž zřizovatelem je právě Město Příbram. Dalším partnerem projektu na české straně je Vzdělávací institut středočeského kraje. Jelikož se jedná o projekt mezinárodní, bude se všech projektových aktivit účastnit i zahraniční partner, a to holandské partnerské město Hoorn a jeho tři vzdělávací instituce. Cílem projektu je podpořit mezinárodní spolupráci v evropských regionech, prezentace evropských tradicí a zvyků a rozvoj pedagogických kompetencí zapojených učitelů. Výstupem tříletého spolupráce bude metodická příručka, reflektující výsledky projektu, zaměřená na metody artefiletiky a waldorfské pedagogiky. Kulturní diverzita, tradice a zvyky jsou klíčovými tématy projektu a povedou k prohloubení spolupráce měst Příbram a Hoorn, která byla zahájena již v roce 1992. Při výměnných setkáních budou mít účastníci příležitost seznámit se se vzdělávacím systémem v partnerském regionu. Projekt je finančně podpořen grantem v rámci nového šestiletého programu EU Erasmus+.

Projekt je založen na metodologii artefiletiky. ARTEFILETIKA je moderní pojetí výchovy, které rozvíjí schopnosti komunikace, reflektivity a kritického myšlení (myšlení vyššího řádu) na základě činnostního a zážitkového přístupu prostřednictvím uměleckých aktivit. Děti ztvárňují svůj prožitek prostřednictvím určitého uměleckého výrazu (výtvarného, hudebního, dramatického apod.). O svých pocitech si nakonec ve skupině povídají. Sdělují si, co se jim povedlo či nepovedlo a proč nebo co je štvalo a proč, co líbilo a nelíbilo a proč asi? Přitom nenásilnou formou získají informace o kultuře a umění, malířích a jiných umělcích.

Projekt prohlubuje a rozvíjí pedagogickou kompetenci účastníků v návaznosti na Rámcový vzdělávací program MŠ a ZŠ, především ve vzdělávací oblasti Umění a kultura s důrazem na osobnostní, sociální a kulturní rozvoj dětí nebo žáků prostřednictvím tvořivých expresivních a komunikačních aktivit.

 

Kromě toho projekt rozvíjí a prohlubuje pedagogickou připravenost účastníků k reflektivní praxi, tj. k metodice analýzy a posuzování vlastní vzdělávací činnosti.

 

Více informací o projektu.

Rychlé odkazy