Dokumentace školního metodika prevence

Dokumentace školního metodika prevence

Cílem vzdělávacího programu je seznámit školní metodiky prevence s aktuálními informacemi pro jejich práci - program je určen zejména těm, kteří…

Nelze se již přihlásit

Cílem vzdělávacího programu je seznámit školní metodiky prevence s aktuálními informacemi pro jejich práci - program je určen zejména těm, kteří dosud neabsolvovali specializační studium, a zájemcům o problematiku a vedení škol. Seminář je zaměřen na základní seznámení s povinnou dokumentací školního metodika prevence na podkladě Metodického doporučení a metodických pokynů MŠMT souvisejících í s prevencí rizikového chování.
Obsah semináře:
- aktuální terminologie
- systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků
- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
- vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržených a realizovaných opatření
- informační činnost,
- zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
- prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
- vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)
- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole
- příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními
- školní strategie prevence - začlenění primární prevence rizikového chování u žáků do školních vzdělávacích programů,
- minimální preventivní program, školní program proti šikanování
- standardy PPUNL
- certifikace a akreditace zařízení vstupujících do škol v oblasti primární prevence

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

školním metodikům prevence, zájemcům o problematiku ze škol a školských zařízení, vedení škol

Délka

8 hod.

Poznámka:

Seminář ZDARMA - dotovaný Středočeským krajem, tedy určený pouze pro účastníky ze škol Středočeského kraje. Děkujeme za pochopení.

Kód15-49-G71
LektorPhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Cena0 Kč
Termín konání 11.09.2019 09:00 - 16:00
Místo konání Praha 1 - Nové Město, Pštrossova 202/15

Rychlé odkazy