Pohřebnictví v praxi územních samospráv

Pohřebnictví v praxi územních samospráv

Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřující se na plnění povinností územních samosprávných celků v oblasti…

Nelze se již přihlásit

Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřující se na plnění povinností územních samosprávných celků v oblasti pohřebnictví a řešení problémů vznikajících v praxi, a to v návaznosti na aktuální platnou legislativu upravující tuto problematiku, zejména zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Aktuální platná legislativa upravující oblast pohřebnictví
Význam jednotlivých právních předpisů zejména zákona o pohřebnictví v návaznosti zejména na občanský zákoník a na zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Povinnosti obce v pohřebnictví ze zákona – problematika tzv. sociálních pohřbů.
II. Kompetence a povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví
Povinnosti obce při zajišťování pohřbu a náklady obce na pohřbívání možnosti refundace účelně vynaložených nákladů, postup v případech zemřelého ne/známé totožnosti v případě úmrtí osoby cizí státní příslušnosti provázanost s občanským zákoníkem.
Přestupky a trestné činy v oblasti sociálních pohřbů a při správě veřejného pohřebiště.
Bezpečnost práce a vhodné pracovní pomůcky při správě veřejného pohřebiště.
Specifika jednotlivých pracovních činností souvisejících s pohřbíváním.
Péče o válečné hroby v působnosti obce možnosti využití dotačního řízení z MO.
III. Zřízení a provozování veřejného pohřebiště
Provozování veřejného pohřebiště, tvorba řádu, náležitosti k vedení evidence, ukládání zpopelněných lidských ostatků nájemci hrobových míst.
Provozovatel a správce veřejného pohřebiště – práva a povinnosti, náležitosti smluvního vztahu nájemcem hrobového místa, majitel hrobového zařízení.
Zřízení a zrušení veřejného pohřebiště. Schválení řádu veřejného pohřebiště příslušným krajským úřadem. Pronájmy hrobových míst, postup při úmrtí nájemce hrobového místa, dědění. Možnosti společného pohřbívacího místa – jak pro pohřby sjednávané obcím, tak i pro exhumované (zpopelněné) lidské ostatky ze zrušených hrobových míst.
IV. Příklady z praxe, diskuse

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou úředníci a další zaměstnanci územních samosprávných celků pověření zajišťováním agendy pohřebnictví.

Délka

7 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-437/2012

Kód16-07-B71
LektorMgr. Jaroslav Šejvl
Cena1 100 Kč
Termín konání 04.02.2020 09:00 - 15:15
Místo konání Benešov, Černoleská 1997

Rychlé odkazy