Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností (pro školní roky 2020-2022)

Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností (pro školní roky 2020-2022)

Obsah specializačního studia vychází ze zákona 563/2004 Sb. a § 9 c) vyhlášky č.317/2005 Sb. a Standardu Studia pedagogiky vydaným MŠMT dne 29.9…

Obsah specializačního studia vychází ze zákona 563/2004 Sb. a § 9 c) vyhlášky č.317/2005 Sb. a Standardu Studia pedagogiky vydaným MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j.26 451/2005-25,30 908/2005-25.
Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti rizikového chování.
Tematické okruhy:
I. Poradenské systémy a primární prevence ve školství
II. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
III. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
IV. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
V. Systém primární prevence ve školství
VI. Školní třída, její vedení a diagnostika
VII. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
VIII. Sociálně nežádoucí jevy
IX. Monitorování a evaluace primární prevence
Po celou dobu studia je zajištěna e- learningová podpora.
Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou), připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží. Naším cílem je, aby učitelé získali praktické dovednosti v práci a sebedůvěru pro práci s žáky v oblasti primární prevence, pomůžeme jim nacvičit si problémové momenty efektivní intervence v této oblasti a zároveň je naučíme, jak tyto zkušenosti předávat ostatním kolegům v pedagogickém sboru dané školy.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo
pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., druh aprobace není rozhodující

Délka

250 hod.

Poznámka:

Studijní den - čtvrtek.

Kód19-09-G81
Lektorkolektiv lektorů
Cena18 000 Kč
Termín zahájení 17.09.2020 09:00 - 16:00
Termín ukončení 06/2022
Místo konání Praha 10 - Vršovice, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy