Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (kombinovaná forma)

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (kombinovaná forma)

Obsah vzdělávacího programu vychází z podmínek a požadavků stanovených zákonem 563/2004 Sb.,
§4 § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. a standardu Studia pro…

Nelze se již přihlásit

Obsah vzdělávacího programu vychází z podmínek a požadavků stanovených zákonem 563/2004 Sb.,
§4 § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. a standardu Studia pro asistenty pedagoga, vydaného MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.
Výuka bude organizována do šestihodinových a čtyřhodinových bloků navazujících na dvouhodinový /
čtyřhodinový vstupní webinář k dané problematice, celkem proběhne v 15 výukových dnech. Obsah výuky je v souladu s příslušným standardem MŠMT pro toto studium.
Vlastní obsah – témata:
I. Základy obecné pedagogiky – 16 hodin:
(Mgr. Eva Burdová, MBA))
Pedagogika jako vědní obor – 8 hodin, Mgr. Eva Burdová, MBA:
2 hodiny – synchronní webinář:
- přehled základních pedagogických pojmů (výchova, vzdělání, vzdělávání, učení)
6 hodin:
- pedagogika (praxe, věda, předmět, moderní pedagogika)
- činitelé vývoje lidského jedince, postavení výchovy mezi nimi
- cíle, podmínky, prostředky výchovy
Proces vzdělávání a učení – 8 hodin, Mgr. Eva Burdová, MBA:
2 hodiny – synchronní webinář:
- vzdělávání a učení
- soudobé teorie vzdělávání
6 hodin:
- obsah vzdělání
- požadavky na realizaci výchovně vzdělávacího procesu (principy, zásady)
- výchovně vzdělávací soustava v ČR
- účastníci výchovně vzdělávacího procesu (vychovávaní a vychovávající)
- osobnostní a kvalifikační předpoklady pedagogické profese
- chyby personální percepce
II. Základy psychologie pro pedagogy – 64 hodin:
(Mgr. Eva Burdová, MBA, Mgr. Jitka Šnypsová, PhDr. Mgr. Jan Traxler)
Vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie – 16 hodin, Mgr. Jitka
Šnypsová:
4 hodiny – synchronní webinář:
- obecná psychologie - předmět psychologie, využití v pedagogické praxi
6 hodin:
- psychika, chování a prožívání
- racionálně kognitivní procesy, schopnosti, IQ, EQ
- některé vybrané temperamentové typologie
- hierarchie potřeb
- motivace, dělení motivace, využití motivačních zákonitostí v pedagogické praxi
- poznávání a jeho ontogenetický vývoj - vnímání, myšlení, řeč, tvořivost
- pedagogická psychologie
6 hodin:
- proces učení a jeho ovlivňování
- sociální učení
- proměna role pedagog – dítě/žák
- vývojová psychologie
- změny psychiky v období dětství a mládí
- faktory psychického vývoje
- problémové chování v souvislosti s věkovými zvláštnostmi, interpretace chování dítěte
Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga – 16 hodin,
PhDr. Mgr. Jan Traxler:
4 hodiny – synchronní webinář:
- obecné sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
- konflikty a jejich zvládání
- konflikt jako neoddělitelná součást života, postoje ke konfliktu
6 hodin:
- sebepoznávání, sebereflexe a poznávání druhých
- pozitivní přístup k dítěti
- poznání vlastních psychologických zákonitostí, stres a syndrom vyhoření, orientace na dítě
- komunikace (pedagog – žák, pedagog – rodič, pedagog - pedagog)
- složky komunikace
- aspekty verbální komunikace, proč si pedagog nemusí rozumět s dítětem, obsahová a vztahová rovina
- formy komunikace - konzistence a kongruence
- Epsteinovo schéma efektivní komunikace
- neverbální komunikační prostředky
- internetová komunikace a její rizika
6 hodin:
- poznání vlastního způsobu řešení konfliktů
- cyklus konfliktu, jednotlivé fáze konfliktu
- pět základních způsobů řešení konfliktů-TKI- Thomas Kilmann - výhody a nevýhody, možnosti užití těchto způsobů
- zpětná vazba - poskytování zpětné vazby
- 5 P, způsoby využití v pedagogickém procesu
- modifikace nevhodného chování,
- budování pozitivního klimatu a zlepšování sociálních interakcí
- nastavování limitů a hranic
- systém pochvaly, užívání odměn a trestů
Základy speciální pedagogiky – 24 hodin: Mgr. Eva Burdová, MBA
4 hodiny – synchronní webinář:
- základní teoretická východiska a současné trendy speciální pedagogiky
- právní rámec problematiky
- pojem integrace, inkluze
4 hodiny:
- rodina a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
- role učitele a asistenta pedagoga
- úloha asistenta pedagoga
4 hodiny – synchronní webinář:
- možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- možnosti výchovy a vzdělávání, podmínky a prostředky rozvoje dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
4 hodiny:
- kritéria integrovaného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- zásady práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
- rozvojové a podpůrné mechanismy, modely začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do
pedagogického procesu
2 hodiny – synchronní webinář:
- základní rámec pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
6 hodin:
- dítě/žák s potřebou podpůrných opatření
- spolupráce školy se školským poradenským zařízením
- podpůrná opatření I. – V.
- individuální vzdělávací plán
Vybraná témata vývojové psychologie – 8 hodin, Mgr. Jitka Šnypsová, 8 hodin:
- zákonitosti psychického vývoje
- periodizace duševního vývoje
- školní zralost – zralost fyzická, zralost kognitivních funkcí
- rozvíjení schopností, dovedností, znalostí a vlastní osobnosti v období dětství a mládí
- utváření psychiky v období relativní stálosti u dospělého jedince
- vývojově podstatné sociální vztahy
Průběžné hodnocení a ukončení studia:
Po absolvování teoretické části studia proběhnou v určeném termínu testové zkoušky ověřující znalosti ze: Základů
psychologie pro pedagogy (Vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie,
Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga, Základy speciální pedagogiky, Vybraná
témata vývojové psychologie) a Základů obecné pedagogiky (Pedagogika jako vědní obor, Proces vzdělávání a
učení). Po složení testové zkoušky účastníci vypracují závěrečnou práci, závěrečná práce bude odevzdána v elektronické podobě prostřednictvím výukového sytému Office 365 Teams
a v písemném vyhotovení, termín pro odevzdání závěrečné práce bude určen minimálně 3 týdny před konáním závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce. Výsledky hodnocení budou dokumentovány, Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení ústní závěrečné zkoušky před zkušební komisí získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro asistenty pedagoga s akreditací MŠMT.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

asistentům pedagoga

Délka

80 hod.

Poznámka:

Studijní den - pondělí
V rámci projektu Dětského fondu OSN - UNICEF pro české a ukrajinské státní občany pobývající na území České republiky a splňující kvalifikační předpoklady ve školním roce 2023/2024 - ZDARMA.

Kód19-13-G52
AkreditaceMSMT-21239/2021-3-784
LektorPhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, Mgr. Jitka Šnypsová, PhDr. et Mgr. Jan Traxler
Cena8 000 Kč
Termín zahájení 25.09.2023 00:00
Termín ukončení 02/2024
Místo konání Praha, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy