Registr smluv - praktické zkušenosti a nejčastější pochybení

Registr smluv - praktické zkušenosti a nejčastější pochybení

Seminář je věnován povinnosti územních samosprávných celků vykonávajících rozšířenou působnost, dobrovolných svazků obcí a jimi zřizovaných…

Nelze se již přihlásit

Seminář je věnován povinnosti územních samosprávných celků vykonávajících rozšířenou působnost, dobrovolných svazků obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací zveřejňovat prostřednictvím registru smluv všechny smlouvy nad finanční limit 50 000 Kč. Program se kromě základního výkladu aktuálně platné legislativy zaměřuje na nejasné situace aplikace právní normy v praxi a způsoby jejich řešení.

Obsah-témata:
Aktuální právní úprava registru smluv / základní principy zákona
- aktuální znění zákona č. 340/2015 Sb. a navazujících právních norem, připravované legislativní změny
- vymezení základních principů zákona, aneb v čem se liší smlouva, kterou je třeba uveřejnit v registru smluv
- vymezení povinných subjektů, výjimek a hraničních případů
Povinně uveřejňované informace a jejich ochrana plynoucí z jiných zákonů
- které smlouvy podléhají či nepodléhají zveřejnění v registru smluv a výjimky stanovené zákonem
- povinně uveřejňované dokumenty, cena/hodnota předmětu smlouvy, jak v praxi řešit limit 50 000 Kč pro zveřejnění smlouvy, opakující se plnění, dodatky smluv
- právo na informace a jeho hranice, rozsah uveřejněných informací, ochrana osobních údajů, anonymizace údajů, výjimky z uveřejňování v závaznosti na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ochrana utajovaných informací
- ochrana obchodního tajemství a dalších citlivých informací v rámci zákona, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů, ochrana autorských práv aj.
- způsob uveřejnění, technické podmínky, metadata - náležitosti formuláře pro zveřejnění záznamu, praktické postupy při uveřejňování smlouvy v Registru smluv, přílohy smlouvy a dodatky
- jak si upravit povinnosti a rizika související se zveřejňováním ve smlouvách
- účinnost smlouvy, plnění smlouvy, sankce, důsledky nezveřejnění smlouvy
- zrušení smlouvy od počátku a plnění neplatných smluv
- nejčastější typy smluv, se kterými přicházejí úředníci ÚSC do kontaktu
Jak se smlouvy uveřejňují a nejčastější chyby při zveřejňování
- nesprávné zveřejnění smlouvy, možnosti nápravy pochybení, řešení sporných případů
- nejčastější chyby, např. nedodržování termínů pro zveřejňování smluv, zahájení plnění před zveřejněním, nesprávný formát příloh, metadata aj.
- jak se uveřejňují přílohy, dodatky ke smlouvám, jak se vyplní metadata smlouvy, rámcové smlouvy a realizační smlouvy
Opravy uveřejněné smlouvy, sankce za neuveřejnění
Diskuse, odpovědi na otázky

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

zaměstnancům příspěvkových organizací zařazeným do ekonomických a finančních útvarů

Délka

6 hod.

Poznámka:

Kód01-89-G61
LektorMgr. Slávka Kopačková
Cena1 100 Kč
Termín konání 28.11.2023 09:00 - 14:15
Místo konání on-line

Rychlé odkazy