Studium pedagogiky pro vychovatele

Studium pedagogiky pro vychovatele

Vzdělávací program v souladu s § 22, odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky…

Vzdělávací program v souladu s § 22, odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho obsah vymezuje Standard Studia pedagogiky, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/ 2005-25.
Vzdělávací program Studium pedagogiky pro vychovatele obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY.
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY, VYBRANÁ TÉMATA OBECNÉ PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI A VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE.
III. SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ PROFESNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA
IV. TEORIE VÝCHOVY
V. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY. VYBRANÁ TÉMATA PEDAGOGICKÉ PSYCHOLOGIE.
VI. ZÁSADY TVORBY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. PRÁVNÍ PŘEDPISY A JEJICH APLIKACE.
VII. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU.
VIII. PEDAGOGICKÁ PRAXE.

Studium je určeno k doplnění pedagogické části kvalifikace vychovatelů v souladu s § 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Vzdělávací program Studium pedagogiky pro vychovatele je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie nezbytných pro práci vychovatele ve školní družině nebo školním klubu. Účastníci kurzu získají odborné znalosti a praktické dovednosti pro efektivní vedení skupinových aktivit, plánování a realizaci vzdělávacích programů, komunikaci s dětmi a rodiči a podporu individuálního rozvoje dítěte. Kurz je zaměřen na praktickou část, aby účastníci získali potřebné kompetence pro úspěšnou pedagogickou práci. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni profesionálně vést výchovně-vzdělávací aktivity a podpořit rozvoj dětí. Kurz je vhodný pro zájemce s minimálně středoškolským vzděláním a maturitou, kteří nejsou odborně kvalifikováni podle platných předpisů. Studenti budou mít možnost absolvovat částečnou praxi v institucích zabývajících se zážitkovou pedagogikou. K získání osvědčení je nutné úspěšně absolvovat závěrečné zkoušky a obhajobu závěrečné práce.

Cílem vzdělávacího programu je získání znalostí a dovedností v  oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele ve školní družině, školním klubu.

Studium probíhá zpravidla v  úterý v  Praze ve Vršovicích, 2 dny v  DDM Symfonie Poděbrady jako celodenní osmihodinová výuka. Celkem proběhne 10 výukových dnů a 40 hodin odborné praxe. V  průběhu studia studenti vyplní 2 testy na dané téma z  psychologie a pedagogiky. Po dosažení požadovaného počtu bodů z  testu získají studenti zápočty. Po získání zápočtů z  pedagogiky a psychologie studenti vypracují závěrečnou práci - pedagogický projekt, který v  rámci přímé praxe zrealizují. Závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a ústní závěrečné zkoušky. Po úspěšné obhajobě závěrečné práce, složení ústní závěrečné zkoušky a splnění 80% docházky v prezenční výuce získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro vychovatele s  akreditací MŠMT.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

zájemcům o práci vychovatele ve školní družině, školním klubu, předpokladem přijetí ke studiu je minimálně střední vzdělání s  maturitní zkouškou.

Délka

120 hod.

Poznámka:

Termíny výuky jsou:
úterky v Praze: 24.9.2024, 8.10.2024, 29.10.2024, 26.11.2024, 3.12.2024, 17.12.2024, 14.1.2025, 25.2.2025, 11.3.2025, duben – odborná praxe, 6.5.2025

17.6.2025 – závěrečná zkouška

pátky v  Poděbradech: 18.10.2024, 8.11.2024


Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 8. 2024 nebo do naplnění kapacity kurzu. Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a v dostatečném předstihu před zahájením výuky podrobnější informace o organizaci studia.

Kód19-16-G71
AkreditacePodáno k akreditaci v 03/2024
Lektorkolektiv lektorů
Cena11 000 Kč
Termín zahájení 24.09.2024 09:00 - 16:00
Termín ukončení 17. 06. 2025 08:00 - 17:00
Místo konání Praha, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy