CESTY POTRAVIN – STRAVA GLOBÁLNĚ A LOKÁLNĚ

Termín realizace projektu
01. 03. 2017 - 30. 11. 2018

 


Cesta potravin

 

 

 

Celý název projektu:

Cesty potravin – strava globálně a lokálně

Česko-německý projekt byl financován Německou spolkovou nadací pro životní prostředí DBU a německým partnerem byla Společnost pro sociální a rozvojovou spolupráci GSE z Rostocku. Zapojené organizace:

 • Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK)
 • Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit Mecklenburg-Vorpommern (GSE)
 • Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Termín realizace projektu:

1. 3. 2017 - 30. 11. 2018

Podpořená cílová skupina:

Pracovníci mateřských škol, děti v mateřských školách, pracovníci a lektoři VISK. 

Mateřské školy zapojené do projektu:

 • Mateřská škola Šikulka Libice nad Cidlinou
 • Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem – Litol
 • Mateřská škola Luštěnice
 • Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav

Charakteristika a cíle projektu

Projekt byl zaměřen na podporu ekologického vědomí ve vztahu k potravinové produkci vlastního regionu, na soulad se zásadami zdravé výživy, zodpovědnější chování ve vztahu k potravinám a na zamezení jejich plýtváním. Projekt podporoval rozvoj potřebných kompetencí u dětí MŠ v oblasti pěstování a zpracování potravin a vytvoření postojů k odpovědnému chování k potravinám.
Za tímto účelem projekt nabídl komplex aktivit v oblasti vzdělávací, informační, publikační, metodicko-didaktické i realizaci prakticko-poradenské činnosti.

Cílem projektu bylo seznámit pracovníky MŠ s problematikou udržitelného stravování, zprostředkovat informace týkající se globálního potravinového trhu a informace o původu potravin, a posílit tak znalosti pedagogických i nepedagogických pracovníků MŠ o potravinové soběstačnosti a souvisejících tématech. Následně tyto znalosti pracovníci MŠ uplatnili při vlastním výchovně vzdělávacím působení na děti v MŠ.

Pro další cílovou skupinu – děti v MŠ byl v rámci projektu připraven a pilotován celoroční vzdělávací program.

 

Klíčové aktivity a průběh projektu

Aktivita 2.1 – Tvorba/vývoj a realizace vzdělávacích programů pro pracovníky MŠ

Byly vytvořeny 3 vzdělávací programy:

 • Zdravá strava je ta pravá
 • Potraviny zdaleka a zblízka
 • Půda a zdraví člověka

Vzdělávání pracovníků probíhalo od května do srpna 2017, tedy v předstihu před zahájením pilotáže celoročního projektu pro děti z MŠ.

Každý program byl realizován 2x, celkem se zúčastnilo 90 pracovníků MŠ.

Aktivita 2.2 – Tvorba/vývoj a pilotní ověření celoročního vzdělávacího programu pro děti MŠ

Celoroční vzdělávací program sestával z 15 výchovně-vzdělávacích setkání s dětmi v MŠ na tato témata:

 • Půda
 • Ovoce 1
 • Regionální rybářství
 • Udržitelný nákup potravin
 • Zpracování potravin
 • Místní, regionální a globální souvislosti
 • Voda
 • Bylinky 1
 • Zelenina 1
 • Hospodářská zvířata
 • Hmyz – opylovači
 • Bylinky 2
 • Regionální zemědělství
 • Zelenina 2

V rámci jednotlivých témat byly realizovány aktivity a činnosti pro děti MŠ a to i venku ve školní zahradě se zaměřením na pěstitelský rok, na zvířata a jejich význam pro potravinový trh. Děti mohly pracovat s vytvořenými metodicko-didaktickými materiály a pomůckami.

Program probíhal souběžně ve všech 4 zapojených MŠ od září 2017 do října 2018, s dětmi se pracovalo 1 – 2x měsíčně.

Aktivita 2.3 – Proškolení pracovníků VISK a lektorského týmu projektu

Proškolení proběhlo jako dvoudílný seminář v úvodu projektu, pracovníci a lektoři VISK absolvovali program:

 • Co bychom měli vědět o možnostech potravinové soběstačnosti

Rozsah: 16 hod.

Realizace: duben 2017

Aktivita 2.4 – Prezentace projektu cílové skupině

Úvodní prezentace projektu proběhla v červnu 2017 pro pracovníky všech zapojených MŠ.

Závěrečná prezentace a zhodnocení výsledků projektu proběhlo v listopadu 2018 za účasti pracovníků zapojených MŠ, lektorů a pracovníků VISK a hostů.

Aktivita 2.5 – Tvorba metodicko-didaktických materiálů

Vytvořeny, připraveny a vyrobeny/vytištěny byly tyto metodicko-didaktické materiály pro práci s dětmi na uvedená témata projektu:

 • leporelo – roční kalendář s tématy projektu na každý měsíc
 • pracovní listy na každý měsíc roku s tématy projektu
 • hra pro děti s dřevěnými kartami
 • mapa globálních potravin
 • pexeso s tematikou projektu
 • CD k projektu

Metodické a didaktické materiály jako výstup z aktivit jsou k dispozici ke stažení:
Odkaz na adresář (celkový objem cca 600 MB – hlavně nahrávky písniček)

Aktivita 2.6 – Materiálně technické dovybavení MŠ zapojených do pilotního ověření celoročního vzdělávacího programu pro děti MŠ

Zapojeným MŠ bylo pro realizaci celoročního projektu i pro následné užívání nakoupeno a předáno toto vybavení:

 • vyvýšený záhon a kompostér
 • sušička a odšťavňovač
 • osivo a rostlinný materiál
 • vločkovač

Aktivita 2.7 – Prakticko-poradenská činnost pro pracovníky MŠ, evaluace a shrnutí projektu

Po dobu realizace projektu byla zapojeným MŠ poskytována odborná poradenská a konzultační činnost, a to podle jejich potřeb a požadavků.

Rychlé odkazy